Groetprocedure

Het groeten is zowel in het Oosten als in het Westen een vorm van uiten van respect en vriendelijkheid. Men groet als regel bij het komen en het weggaan, maar een groet heeft pas waarde als daaraan inhoud wordt gegeven én als daarmee ook voldaan wordt aan de verwachting van de ander. Daarom dient het groeten op een correcte wijze te gebeuren. Het groeten kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk door middel van een omhelzing; een handdruk; wuiven en een buiging.

 

De omhelzing.

De omhelzing is vaak een spontaan gebeuren. De uitvoering en betekenis kan van land tot land verschillen. Ook in de sport wordt er spontaan omhelsd. Bijvoorbeeld wanneer een kampioenschap is behaald of een belangrijke wedstrijd gewonnen is.

 

De handdruk.

De meest bekende wijze van groeten, ook op ons continent, is de handdruk. Een handdruk wordt over het algemeen gegeven aan het begin en/of einde van een ontmoeting; zowel in zakelijk, familie- of sportverband. Een handdruk kan soms ook de uitdrukking zijn van een bewijs van medeleven met de andere; in gelukkige omstandigheden (feliciteren) of in droevige omstandigheden (troost).

 

De buiging.

Met de komst in Europa van de vechtsporten is de buiging, wezenlijk onderdeel van de Aziatische opvoedingswijze, gelijktijdig ingevoerd. Deze groet op korte afstand van elkaar heeft als voornaamste betekenis een uiting van respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van de leraar, respectievelijk de partners. Dit soort begroeting is geen opgelegd ceremonieel, hoewel het wel vaak als zodanig wordt ervaren. In feite is deze staande groet oorspronkelijk afkomstig uit de tempel, waar meestal de beoefening van gevechtstraining begon. Bij binnenkomst van de tempel werd dan al buigende een groet gebracht. In Azië is men gewend ook de nationale vlag van een land te begroeten. Een groet brengen aan een bepaald object dat de saamhorigheid van een natie symboliseert is de gedachte die achter dit gebaar ligt. In Europa staat men daar in het algemeen wat gereserveerd tegenover, hoewel de diepere betekenis toch wel van belang wordt geacht. Tenslotte, ook in Nederland waren na vijf jaren van onderdrukking door vreemde overheersing dit soort nationale gevoelens van bijzondere waarde. In dit verband is te bedenken dat Korea vele jaren overheerst werd door Japan.

De staande buiging wordt uitgevoerd door ongeveer 15% voorover te neigen, waarbij de ogen gericht zijn op de borst van de ander. De voeten staan naast elkaar op een lijn. Een andere manier van buigen kan zittend op de knieën gebeuren (dit komt o.a. voor bij judo).

Het groeten binnen het Taekwon-Do

Binnen het Taekwon-Do wordt staand gegroet, bij:

Het betreden en verlaten van de dojang;

Elk begin van de les (de leerlingen stellen zich volgens graduatie op in de dojang – de hoogst gegradueerde staat links van de leraar – waarna de hoogst gegradueerde aan geeft te groeten);

Elk begin en einde van een wedstrijd;

Het begroeten van de trainingspartner;

Het begroeten van de leraar (voor, tijdens of na de les).

De buiging is een belangrijke traditie en zou niet vervangen mogen worden door een handdruk (om ervoor te zorgen dat de vorm als een zaak van specifieke waarde bewaard blijft).

De groetprocedure bij aanvang van de les

De senior student (de meest rechtse in de opstelling van de klas, of te wel diegene die links van de leraar staat) leidt de procedure. Eerst dient de “student oath” uitgesproken te worden, maar in Nederland komt het maar sporadisch voor dat de eed wordt opgezegd.

I shall observe the tenets of Taekwon-Do;

I shall respect the instructor and seniors;

I shall never misuse Taekwon-Do;

I shall be a champion of freedom and justice;

I shall build a more peaceful world.

De senior student begint de groetprocedure richting een afbeelding van Generaal Choi, Hong Hi, the founder of Taekwon-Do (indien deze aanwezig is in de traningsruimte). Hierna wordt er gegroet richting de leraar. Als laatste groet de klas de senior student. De persoon naast de senior student geeft op dat moment de commando’s.

Na afloop van de training en de gehele groetprocedure geeft de senior student aan dat de klas de trainingsruimte mag verlaten. Het hierbij behorende commando is Haesan.

In het kort

Charyot (commando aan een ieder om in de houding te gaan staan).

Sahyun Nim Gae (als er een Master voor de klas staat).
Sabum Nim Gae (als er een Instructor voor de klas staat).
Simsa Nim Gae (als er voor een examen naar de examinator wordt gegroet).

Kyonyne (commando aan een ieder om te groeten / te buigen).

Taekwon (de mondelinge groet die een ieder zegt tijdens het buigen).